Text

Margarida Loran

museòloga
consultora independent
 

Propòsit: Veure el Museu amb els ulls dels altres. A partir dels resultats, iniciar un diàleg intern per definir com el Museu voldria ser en el futur i què hauria de fer per arribar-hi. Una avaluació orientada a generar canvi.


A l’inici del procés de planificació estratègica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona es va realitzar un primer exercici d’avaluació per conèixer quina era la percepció i expectatives que tenien del Museu els seus grups d’interès. I per comprendre millor, alhora, com el Museu podria ser més rellevant i útil als reptes i necessitats d’aquests grups, amb la intenció de poder servir-los millor en el futur.

Per recollir un ampli ventall de perspectives i d’opinions, es van entrevistar 61 persones: científics, conservacionistes, educadors, comunicadors científics, responsables de museus i de col·leccions d’història natural de Catalunya, de les societats científiques amb seu al Museu, museòlegs, museògrafs i gestors culturals, artistes, activistes i professionals diversos. Persones amb una bona comprensió del paper del Museu o que hi tenen un interès, bones coneixedores de l’entorn local i nacional, amb els seus reptes particulars i oportunitats.

Les preguntes que es van formular als entrevistats van ser tres:

  1. -Quina és la teva percepció del Museu?

  2. -Quins diries que són els reptes principals que afronta?

  3. -Quines necessitats o reptes esteu afrontant vosaltres (organització, grup o sector), i com el Museu podria ser rellevant o útil en relació a aquests reptes?

La confidencialitat va permetre recollir opinions sinceres i franques. Els resultats van posar al descobert percepcions poc afalagadores en alguns aspectes importants, ajudant a identificar temes crítics i reptes claus, ajudant a perfilar allò que el Museu podria ser en un futur. També Es van recollir grans expectatives envers el Museu i també moltes oportunitats de col·laboració amb organitzacions i sectors per avançar objectius compartits.

Els resultats van ser debatuts en el marc del procés de planificació estratègica. Les reflexions van produir una definició de com el Museu voldria ser percebut en el futur, i van esbossar el camí a recórrer per fer possible el canvi.  El canvi cap a un Museu que esdevingui una part vital i indispensable de la societat catalana; un referent en el camp de les ciències naturals i en la vida cultural i científica del país; un equipament modern, obert, ben connectat, i compromès socialment.

Els membres de l’Equip de treball del Pla estratègic, tots ells personal del Museu, van participar en la selecció de les persones i les organitzacions a entrevistar, en alguns casos també en la recollida d’opinions, i també en les reflexions i el diàleg sobre els resultats.

Avaluació de la percepció externa del Museu de Ciències Naturals de Barcelona entre els seus grups d’interès.    

Desembre de 2009

Mòbil:  605 09 45 82
  margaridaloran@gmail.com  
   Linkedin 
   Twitter: @margaridaloran