Text

Margarida Loran

museòloga
consultora independent
 

   1. Avaluació de la percepció externa entre els grups d’interès.

  2. Revisió interna de departaments o àrees de treball.

  3. Anàlisi de la informació institucional.

  4. Estudi d’organitzacions comparables.

Anàlisi organitzativa

L’anàlisi organitzativa aporta un coneixement exhaustiu i objectiu sobre la situació actual del museu o ens patrimonial, amb una bona comprensió dels temes crítics i de les oportunitats. 

Es pot dur a terme com a projecte independent, orientat a introduir ajustos o millores en la gestió, o com a primera fase d’un projecte més ampli de planificació institucional.

CONTACTE  
    mòbil:  605 09 45 82  
     margaridaloran@gmail.com    
     Linkedin   
    Twitter: @margaridaloran   


   1. Revisió/definició de missió, visió i  valors.

  2. Plans estratègics.

  3. Plans museològics.

  4. Polítiques i estratègies en diferents àmbits de treball museístic.

  5. Seguiment de la implementació dels plans.

Planificació institucional

Una bona planificació pot ser un instrument poderós per iniciar canvis importants en una organització.

Amb el guiatge del consultor, la planificació és un procés orquestrat on hi participen grups de treball intern i es consulta externament.

Permet alinear les diferents parts amb un interès en l’organització cap a una missió i una visió compartides.